Regulamin sklepu

Regulami Sklepu Internetowego MaqPro Polska

I. Postanowienia ogólne

1.   Sklep internetowy MaqPro Polska, działający pod adresem internetowym www.maqpro.pl, zwany dalej Sklepem, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez: P.H.U. Akademia Wizerunku Łukasz Skroś NIP: 556 215 44 26, REGON: 093144206, z siedzibą w: ul. Matysiaków 17 87-100 Toruń, zwaną dalej „Sprzedawcą”.

2.    Sprzedawca udostępnia następujący adres poczty elektronicznej i numer telefonu, przeznaczone do kontaktu z nim:sklep@maqpro.pl, nr telefonu +48 664 153 154 (koszt połącznia według taryfy operatora)

3.     Adres pod jakim można składać reklamacje: Akademia Wizerunku Łukasz Skroś – Sklep MaqPro ul. Matysiaków 17 87-100 Toruń,

4.    Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa w szczególności prawa i obowiązki kupujących i Sprzedawcy.

II. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

1.  Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje w sieci Internet sprzedaż kosmetyków marki MaqPro Paris zwanych dalej:  „Produktami”.

2.  Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, zwaną dalej: „Klientem”, może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, jednakże z tym zastrzeżeniem, że osobą, która działa w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bezpośrednio lub pośrednio, musi być osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia.

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.sanitez.pl. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.  Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży).

5.   Powiadomienie o jakim mowa w punkcie. 4 obejmuje informacje o Produkcie objętym zamówieniem, w tym w szczególności jego głównych cechach, jego cenie, wraz z wszelkimi podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt objęty zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

6. Sprzedawca umożliwia Klientom zapłatę za zamówione Produkty w przypadku zamówień realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pobraniem – gotówką kurierowi lub w placówce przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie lub przelewem za pośrednictwem systemu na numer konta: 43114020040000370279861997

7.  Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia:

a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem lub odbiór w siedzibie Sklepu) – w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, jeżeli zamówienie zostało złożone do godz. 14:00, następnego dnia, jeżeli zamówienie zostało złożone po godz. 14:00,

b)   w przypadku pozostałych sposobów płatności – po autoryzacji transakcji płatniczej, tego samego dnia w którym dokonano autoryzacji, jeżeli nastąpiła ona do godz. 14:00, następnego dnia, jeżeli autoryzacja nastąpiła po godz. 14:00,

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub, w przypadku konsumentów, paragon fiskalny.

9. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Produktu, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 30 dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.

III. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

3. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie www.maqpro.pl.

IV. Warunki dostawy Towaru

1. Towary wysyłane są przez Sprzedawcę niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt. II.7 Regulaminu. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym, szacunkowym czasie dostawy Produktu. W każdym przypadku Sprzedawca dokłada wszelkich starań by Produkt został dostarczony do Klienta w terminie 30 dni od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z obowiązującym Sprzedawcę terminem na spełnienie jego zobowiązania względem Klienta.

2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy  kurierskiej, przy czym Klient, sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Produktu Klient informowany jest przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy i przed złożeniem zamówienia. 

3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Produktem uzależniony jest od sposobu dostawy (Poczta Polska – przesyłka priorytetowa: do 3 dni roboczych; firma kurierska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: do 2 dni roboczych).

V. Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient zakupił produkt.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego na adres: Akademia Wizerunku Łukasz Skroś – Sklep MaqPro ul. Matysiaków 17 87-100 Toruń.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy:

a) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji. Klient może również wyrazić zgodę na zmianę sposobu dokonania płatności.

b) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

c) Zwracany Produkt Klient odsyła  na adres: : Akademia Wizerunku Łukasz Skroś – Sklep MaqPro ul. Matysiaków 17 87-100 Toruń, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowł Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odsyła Produkt przed upływem terminu 14 dni.

d) Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.

e) Za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i jego funkcjonowania dopowiada Klient.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanym potrzebom;

b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Produktu z umową, polegającej w szczególności na:

a) braku właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) braku właściwości Produktu, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,

c) nienadawaniu się Produktu do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, w przypadku gdy Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,

d) wydaniu Towaru Klientowi w stanie niezupełnym.

2.  Jeżeli Towar ma wady, które tkwiły w nim w chwili otrzymania przez Klienta Towaru lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.3. Regulaminu, przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz oryginał albo czytelną kopię faktury VAT lub paragonu. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.

3. Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo dokonania jego naprawy a także od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje wymiany albo naprawy.

4. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.

5. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na wolny od wad – Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni.

7. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:

a) w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,

b) w stosunku do Klientów niebędących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

8. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Klient może według swojego wyboru:

a) zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

b) zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,

c) zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.

9.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a) – c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów. 

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Administrator przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które Użytkownik dobrowolnie podał dokonując zakupu albo rejestracji w Sklepie, tj.: imię, nazwisko, adres email, datę urodzenia, nr telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami także numer identyfikacji podatkowej (NIP).

3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy i sporządzania i przesyłania faktur VAT, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia.

5.  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

IX. Postanowienia końcowe

1. Klient składając zamówienie zobowiązuje się podawać w zamówieniu wyłączenie dane z rzeczywistym stanem faktycznym.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Produktów, przeprowadzania, zmiany i odwoływania akcji promocyjnych, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.

3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.maqpro.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Klientem a Sklepem na podstawie lub w związku z umową zawartą na podstawie Regulaminu, strony starać się będą rozstrzygać ugodowo. W przypadku braku porozumienia, spory będzie rozstrzygał wyłącznie polski sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Operatora portalu, przy czym to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej www.maqpro.pl i zapisać go na własnym nośniku.

6. Właściwym dla stosunków zobowiązaniowych pomiędzy Klientem, a Sklepem jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w takim zakresie, w jakim możliwość stosowania tego prawa nie została wyłączona normami prawa stanowionego przez organy Unii Europejskiej lub normami umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 22.03.2020r.